REVITALIZACE A ZATEPLENÍ

Co je to revitalizace

Revitalizace panelových domů je dnes bezesporu velmi aktuální téma, s přihlédnutím k tomu, že většina panelové zástavby vznikala na přelomu 60. a 70. let s plánovanou životností 30 - 40 let.

Při dlouhodobém odkládání revitalizace vykazuje řada konstrukčních částí panelových domů značné závady. Tyto závady se znatelně projevují snižováním jejich užitných vlastností a zvyšováním provozních nákladů.

Revitalizace bytových a panelových domů je rychlou cestou jak výrazně snížit náklady na vytápění až o 60% a zvýšit komfort bydlení.

 

Proč revitalizaci

 • Výrazné snížení energetické
  náročnosti budovy - bytů
 • Zlepšení protihlukových vlastností domu
 • Prodloužení životnosti domu
 • Zvýšení estetické úrovně domu
  a jeho funkčního řešení
 • Okamžité zvýšení tržní ceny domu - bytové jednotky
 • Omezení vzniku tvorby plísní,
  snížení rizika kondenzace
 • Zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům
 • Razantní zlepšení celkového
  technického stavu budovy

 

Revitalizace - stavebně technické průzkumy

Před rekonstrukcí nebo nástavbou je potřeba získat co nejspolehlivější informace o technickém stavu objektu, aby jeho úpravy byly smysluplné a bezpečné.

Zásadní rozdíl projektu přestavby oproti návrhu nové budovy je v tom, že při projektování nové stavby projektant přizpůsobuje stavbu prostředí, kde bude realizována, volí druhy a rozměry konstrukcí, navrhuje použité materiály a předepisuje jejich vlastnosti.

Při změně stavby je situace složitější. Existuje zde reálný objekt, jehož technické řešení, druhy a skladby konstrukcí, ani vlastnosti použitých materiálů nejsou obvykle známy. Stavba navíc existuje v určitých podmínkách, které se stavebními zásahy rovněž změní. Proto je důležité chybějící informace v přiměřeném rozsahu získat. Tyto dílčí podklady zajišťují stavební průzkumy. 

Projektová dokumentace

Při realizaci stavební dokumentace se bere na vědomí vztah mezi stavbou a jejím okolím s ohledem na práva vlastníků. Také se prověřují požadavky státních zájmů, občanských iniciativ, kapacit veřejného technického vybavení a vlivů stavby na životní prostředí a okolní prostředí. V dalších fázích se prověřuje charakter stavby z hlediska bezpečnosti, technické vybavenosti, prostorového uspořádání. Pokud jsou tyto sledované parametry v souladu se stavbou, projektová dokumentace specifikuje požadavky na materiály a technologicky ekonomické požadavky stavby - technologické postupy a způsob provádění stavebních prací. Součástí projektové dokumentace jsou i podrobné výkazy a množství potřebných materiálů a prací.
REVI-INREVI-IN

Projektovou dokumentaci musíme mít v případě kdy

 • Žádáme o dotace na stavební práce, ať se jedná o režim, kde se uplatňuje stavební povolení, ohlášení nebo bez povolení či ohlášení stavby (musí však být vyjádření státní správy)
 • Žádáme o územní rozhodnutí
 • Žádáme o stavební povolení
 • Stavební povolení je nahrazeno Veřejnoprávní smlouvou
 • Stavební povolení je řešeno stavebním inspektorem

Požárně bezpečnostní řešení

vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby pro všechny stupně projektové přípravy včetně projednání s územně příslušným odborem HZS

zabezpečení autorského dozoru v oblast požární bezpečnosti při realizaci staveb

v návaznosti na požadavky požárně bezpečnostního řešení zabezpečíme vypracování projektů a následně i dodávek požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ, sprinklery, roletové uzávěry, zařízení odvodu kouře apd.

vypracujeme návrh na rozmístění věcných prostředků požární ochrany (přenosné i pojízdné hasicí přístroje a požární hydranty, hydrantové sytémy), rozmístění bezpečnostního a fotoluminiscenčního značení únikových cest

Výkaz výměr a rozpočet

Výkaz výměr vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení vaší stavby a je tak podkladem pro zpracování nabídkové ceny stavby.

Výkaz výměr stavební části je pomocným matematickým výpočtem, který by při plánování vaší stavby neměl chybět - přehled o vykonávaných pracích je pro plánování financování nezbytný.

Podobně jako Výkaz výměr stavební části vymezuje Výkaz výměr technického vybavení budov druh, kvalitu a hlavně množství převáděných prací, jenž jsou vyžadovány při kompletizaci vaší stavby. Výkaz výměr také kromě prací udává jednotlivé dodávky a služby, které vaše stavba bude vyžadovat, čímž se stává nezbytným podkladem pro vypracování nabídkové ceny, která bude pokrývat převedení stavby samotné.

Tepelně technické posouzení

V rámci zvyšujících se nároků na úsporu energie na vytápění ve všech typech budov a zvyšujícími se normativními nároky na fyzikální vlastnosti materiálů konstrukcí a v globálním pojetí celého objektu je v posledních letech kladen důraz na fyzikální vlastnosti veškerých materiálů s ohledem na tepelnou techniku budov.

Je nutné, aby projekty budov pro dosažení co nejvyšších úspor na energii byly nejen navrženy z kvalitních materiálů, ale také řešení jednotlivých detailů bylo funkční a nevznikaly v daných místech tzv. tepelné mosty. Se vzrůstající výstavbou nízkoenergetických domů a pasivních domů je správná volba materiálu a řešení detailů jedním z hlavních aspektů k dosažení maximální úspory energie.

Revitalizace - zajištění financování revitalizace

Existuje několik způsobů financování pro bytové domy. Nejčastěji se využívá vlastních prostředků spolu s úvěrem v kombinaci s dotacemi ze Státního fondu rozvoje bydlení (Nový panel) či ze Státního fondu životního prostředí (Zelená úsporám).

Využitím našich služeb získáte komplexní přehled o úvěrech bankovních ústavů, nalezení ideální formy financování Vašeho záměru s nejnižší úrokovou sazbou a minimem poplatků. Navíc ušetříte spoustu času při zkoumání rozdílných a stále se měnících podmínek úvěrových produktů bank.

Revitalizace - vypracování žádostí o dotace

Na základě Vámi vybraných kriterií najdeme všechny vhodné a použitelné dotační zdroje a navrhneme strategii pro další postup. Výstupem služby je analýza, která Vám usnadní lépe se rozhodovat v problematice dotací.

Našim cílem je, aby naši klienti dosáhli na peníze z dotace. Víme, že cesta k nim je dlouhá a náročná. Uděláme vše pro to, aby se tato cesta pro Vás stala daleko příjemnější. Věříme, že s naší pomocí Váš projekt úspěšně realizujete.

Více informací najdete zde (www.revi-in.cz)